REGULAMIN KONKURSU

PANDORA - "STYLIZACJA MIESIĄCA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „PANDORA - STYLIZACJA MIESIĄCA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Hand Made Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-049), przy ul. Czarnowiejskiej 55 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328728, NIP: 6762397252, REGON 120868553, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN,, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród jest Pandora Jewelry CEE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 28 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324366, NIP: 5222915323, REGON: 141750921, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, zwana dalej „Fundatorem”.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebieg postępowania reklamacyjnego.
 4. Organizator niniejszym składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie następujące kryteria:
  1. posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook,
  2. podała prawdziwe dane w swoim profilu w serwisie Facebook (w szczególności imię i nazwisko),
  3. udzieliła zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu w serwisie Facebook,
  4. zaznajomiła się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptowała go.
 7. Z możliwości udziału w Konkursie wyłącza się pracowników, członków władz i przedstawicieli Fundatora i Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także najbliższych członków ich rodzin tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście (tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich).
 9. Konkurs ma charakter cykliczny (odbywa się w cyklach miesięcznych). 
 10. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 11. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).


§ 2. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie (dalej: „Zadanie Konkursowe”), opisane w poście konkursowym informującym o temacie Stylizacji Miesiąca,umieszczając komentarz pod postem konkursowym (dalej: „Post Konkursowy”), przypisane do danego miesiąca. Za wykonanie zadania rozumie się
  1. zamieszczenie zdjęcia lub zdjęć z produktami PANDORA poprzez ich publikację w komentarzu pod Postem Konkursowym ogłaszającym temat Stylizacji Miesiąca na stronie profilowej PANDORA Polska na Facebook’u; na zdjęciu konkursowym nie może znaleźć się biżuteria innej marki niż PANDORA; jeden użytkownik może umieścić kilka zdjęć ale muszą być to różne kompozycje biżuteryjne. 
 2. Post Konkursowy z tematyką Zadania Konkursowego przypisanego na dany miesiąc będzie publikowany na początku każdego nowego miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż  3. dnia każdego miesiąca.
 3. Uczestnik przesyłając zgłoszenie zobowiązany jest:
  • oświadczyć, że zaznajomił się z treścią Regulaminu oraz że go akceptuje,
  1. oświadczyć, że posiada prawa autorskie do wszystkich elementów Zadania Konkursowego i udziela licencji na publikację Zadania Konkursowego w zakresie określonym w Regulaminie.
 1. Uczestnik realizując Zadanie Konkursowe oświadcza, że jest twórcą tego Zadania Konkursowego i wszystkich jego elementów oraz że Zadanie Konkursowe i wszystkie jego elementy nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a Zgłoszenie i materiały przesłane (tj. zamieszczone zgodnie z ust. 1 lit. b) powyżej) przez Uczestnika nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi.
 2. Zgłoszenie do Konkursu powinno nastąpić najpóźniej do końca danego miesiąca kalendarzowego, w którym trwa Konkurs. Zgłoszenie powinno nastąpić poprzez zamieszczenie komentarza ze zdjęciem/zdjęciami pod postem konkursowym na stronie profilowej PANDORA Polska na Facebook’u.
 3. Uczestnik może w czasie trwania Konkurs wielokrotnie dokonywać Zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednak za każdym razem Zgłoszenie powinno zawierać unikalne zdjęcie lub zdjęcia. 
 4. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zgodności Zgłoszenia oraz materiałów przekazywanych w Zadaniu Konkursowym z obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie naruszenia dóbr osobistych i praw osób trzecich. Uczestnik nie jest uprawniony do zawarcia w Zgłoszeniu danych osobowych lub wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub ich zgody, chyba że zgoda taka zgodnie z przepisami nie jest wymagana. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika własnego wizerunku, Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w zakresie określonym w Regulaminie (w tym § 5 oraz § 7 Regulaminu) w celu realizacji Konkursu.

§ 3. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie, spośród wszystkich Zgłoszeń zamieszczonych pod Postem Konkursowym na profilu PANDORA Polska (w danym miesiącu kalendarzowym), wybierane będą trzy, których autorzy zostaną nagrodzeni. Komisja Konkursowa uwzględniać będzie przede wszystkim oryginalność, kreatywność, jakość zdjęcia, pomysłowość oraz zgodność z Zadaniem Konkursowym.
 2. Wybór Laureatów nastąpi do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyło oceniane Zadanie. Pandora zastrzega sobie prawo do późniejszego wyboru laureatów, jednak nie później niż 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyło oceniane Zadanie.

§ 4. NAGRODY

 1. W Konkursie Organizator przewidział łącznie 3 (słownie: trzy) Nagrody, z których 1 (słownie: jedna) to nagroda pierwszego stopnia (dalej: „Nagroda pierwszego stopnia”), a 2 to nagrody drugiego stopnia (dalej łącznie: „Nagrody drugiego stopnia” lub z osobna „Nagroda drugiego stopnia”).
 2. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie raz w danym miesiącu kalendarzowym.
 3. Nagrodą pierwszego stopnia jest voucher do sklepu internetowego PANDORA Polska (https://pl.pandora.net/pl/) o wartości 300 (słownie: trzysta) zł brutto, do wykorzystania na dowolną biżuterię dostępną we wspomnianym sklepie internetowym, z wyłączeniem biżuterii przecenionej, ofert specjalnych, charmsów jubileuszowych oraz kolekcji Star Wars. Minimalna wartość zamówienia, przy której można wykorzystać voucher będący Nagrodą pierwszego stopnia, to 301 (słownie: trzysta jeden) zł brutto. Data ważności voucheru to ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia Laureata.
 4. Nagrodą drugiego stopnia jest voucher do sklepu internetowego PANDORA Polska (https://pl.pandora.net/pl/) o wartości 100 (słownie: sto) zł brutto, do wykorzystania na dowolną biżuterię dostępną we wspomnianym sklepie internetowym, z wyłączeniem biżuterii przecenionej, ofert specjalnych, charmsów jubileuszowych oraz kolekcji Star Wars. Minimalna wartość zamówienia, przy której można wykorzystać voucher będący Nagrodą drugiego stopnia, to 101 (słownie: sto jeden) zł brutto. Data ważności voucheru to ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia Laureata.
 5. Przy realizacji voucherów w sklepie internetowym PANDORA Polska, w celu prawidłowej finalizacji zamówienia, konieczne jest uiszczenie przez Laureata w ramach zapłaty za zamówienie kwoty co najmniej 1 (słownie: jeden) zł brutto lub kwoty wyższej, w przypadku gdy wartość zamówienia przekraczała będzie wartość wykorzystywanego przy transakcji vouchera o więcej niż 1 zł brutto.
 6. Vouchery stanowiące nagrody w Konkursie nie łączą się z innymi kodami.
 7. Koszty wysyłki towarów zamówionych podczas wykorzystywania vouchera pokrywa PANDORA Polska.
 8. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
 9. W przypadku gdy wartość wybranej przez Laureata biżuterii jest niższa niż wartość vouchera, Laureat nie ma możliwości wykorzystania lub otrzymania kwoty będącej różnicą.
 10. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej nagrody.

§ 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureat zostanie poinformowany o wygranej poprzez publikację posta z informacją o wynikach Konkursu zamieszczonego na profilu PANDORA Polska, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyło oceniane Zadanie. Pandora zastrzega sobie prawo do późniejszego ogłoszenia wyników, jednak nie później niż 2 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczyło oceniane Zadanie.
 2. Zwycięzca w ciągu 14 dni od powyższego powiadomienia zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych umożliwiających wydanie Nagrody (podania swojego imienia i nazwiska i adresu e-mail do wysyłki Nagrody) - informacje te powinny zostać przekazane w wiadomości mailowej przesłanej na adres [email protected]. Wiadomość powinna zawierać dopisek „PANDORA Stylizacja miesiąca [nazwa miesiąca]”.
 3. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Laureata Konkursu pocztą e-mail na adres e-mail podany w odpowiedzi Laureata na informację o wygranej przesłaną przez Organizatora.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników podejmowanymi w ramach Konkursu.
 2. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym niniejszym Regulaminem określonym w § 1 ust. 9 Regulaminu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy:
 1. Zgłoszenie Uczestnika jest niezgodne z Regulaminem;
 2. Zadanie Konkursowe zawiera treści wulgarne lub obraźliwe lub jest niezgodne z dobrymi obyczajami albo prawem powszechnie obowiązującym,
 3. Zadanie Konkursowe narusza prawa osób trzecich,
 4. Uczestnik w inny sposób narusza Regulamin.
 1. Zasadność wykluczenia Uczestnik może kwestionować w trybie określonym w § 9 Regulaminu (postępowanie reklamacyjne).

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie oświadcza, że Zadanie Konkursowe wykonał samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Zadania Konkursowego.
 2. Niezgodność z prawdą oświadczenia wskazanego w ust. 1 powyżej będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 3. Uczestnik, z chwilą dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania Zadania Konkursowego udziela Organizatorowi i PANDORA zezwolenia na korzystanie z Zadania Konkursowego oraz wszystkich jego elementów:
 4. w zakresie związanym z realizacją Konkursu poprzez: umieszczenie Zadania Konkursowego w sieci Internet, w tym na Facebook'owym profilu PANDORA Polska, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zostanie nagrodzone w Konkursie, w zakresie:
  1. utrwalenia i zwielokrotnienia - wytworzenia dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
  2. wprowadzenia do pamięci komputera,
  3. wprowadzenia do obrotu,
  4. publicznej prezentacji,
  5. wystawienia, wyświetlenia,
  6. rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www,
  7. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Zadania Konkursowego dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów, w tym materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. i. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Z prawem przenoszenia powyższych uprawnień na osoby trzecie. Niezależnie od powyższego Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Zadania Konkursowego oraz na korzystanie z opracowanych wersji Zadania Konkursowego w zakresie wskazanym w lit. b) powyżej.
 6. Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik zezwala na korzystanie z Zadań Konkursowych w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, który przesłał Zadania Konkursowe, jak również bez podania imienia i nazwiska Laureata Konkursu.
 7. Zezwolenie określone w ust. 3 jest nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne (przy czym w stosunku do Laureata roszczenia z tytułu udzielenia zezwolenia wyczerpuje przyznanie nagrody) oraz udzielone bez ograniczeń ilościowych i terytorialnych. Zezwolenie udzielone jest na czas oznaczony 5 lat, a następnie przekształca się w zezwolenie udzielone na czas nieokreślony.
 8. Uczestnik ponosił będzie odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sytuacji, gdy w wyniku publikacji i wykorzystania w zakresie określonym w Regulaminie zgłoszonego przez Uczestnika Zadania Konkursowego dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub prawa do wizerunku. .

§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z którym można skontaktować się pocztą tradycyjną na adres wskazany w § 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres [email protected].
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, doręczenia nagród w Konkursie, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie:
  1. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) jakim jest przeprowadzenie Konkursu, poinformowanie o zakończeniu i wynikach Konkursu, rozpatrywanie reklamacji, zapewnienie kontaktu, wysyłka nagród laureatom, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Uczestnikowi, na zasadach określonych w Rozporządzeniu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania żądania ich usunięcia. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Uczestnik może zgłosić sprzeciw z uwagi na jego uzasadnioną sytuację.
 6. Uczestnik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych. Organizator Konkursu może przekazywać dane wybranych uczestników do Fundatora celem wyłonienia, przyznania i dostawy nagród, oraz podmiotom zaangażowanym w dostawę przyznanych nagród. Dane Laureatów konkursu będą również udostępniane na profilu Facebook, ale jedynie w zakresie podania imienia i nazwiska Laureata.
 7. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, ani poddane profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

                                         §9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu do 14 dni od ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją Reklamacyjną”, powołaną przez Organizatora.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora (Hand Made Sp. z o.o., ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków) z dopiskiem „Reklamacja - konkurs PANDORA - stylizacja miesiącalub za pośrednictwem poczty email na adres [email protected] z dopiskiem „Reklamacja - konkurs PANDORA - stylizacja miesiąca.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak, aby możliwy był kontakt z nim w celu poinformowania go o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://hand-made.pl/klient/pandora/regulamin_stylizacja_miesiaca.pdf oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych. (t.j. Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 2019.05.08).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.