REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDORA ESTORE


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposoby sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego PANDORA (PANDORA eSTORE), która jest prowadzona przez Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska, działającą we własnym imieniu, jako partner handlowy PANDORA A/S (dalej jako „PANDORA”).

2. Skierowany jest do Konsumentów w Polsce i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego PANDORA niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym poinformowani.
 

1. Definicje
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
Sprzedawca - Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska (wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324366, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5222915323, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 ZŁ (dalej jako „Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.”). Dane kontaktowe: e-mail: [email protected] , infolinia: 00 800 121 5801.
Sklep – sklep internetowy PANDORA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://pl.pandora.net (zwany jako „PANDORA eSTORE).
Konsument - oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Konto klienta – indywidualne konto klienta w Sklepie, które gromadzi dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwa jest modyfikacja i ustalenie danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Dostawa – faktyczna czynność polegająca na dostarczeniu klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
Pandora Zamów online i odbierz w sklepie –  opcja odbioru w Salonach PANDORA zamówienia złożonego w Sklepie. Szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, ich realizacji i odstąpienia od nich oraz zwrotu Produktów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, tj. „Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie”.  

2. Podstawowe uregulowania
1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich zamówień i zakupów Produktów dokonanych za pośrednictwem PANDORA eSTORE, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dot. zamówień składanych z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie zawartych w Załączniku nr 1.

2. W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem PANDORA eSTORE, Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. będzie komunikowała się z Klientem telefonicznie, elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub Konta klienta. Złożenie oferty w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

3. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej PANDORA eSTORE. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony Klientowi.

Przed złożeniem zamówienia na Produkty, Klient uzyska możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz będzie zobowiązany do jego akceptacji.
 

3. Konto Klienta
1. W celu utworzenia Konta klienta, Klient obowiązany jest wypełnić Formularz rejestracji.
2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
3. Klient, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

4. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient jest zobowiązany do ustalenia hasła dostępu do Konta klienta.

5. Klient jest zobowiązany do ochrony poufności hasła oraz zabezpieczenia dostępu do hasła.
6. Użytkownicy Serwisu, będący jednocześnie użytkownikami serwisu społecznościowego, mają możliwość zarejestrowania się z wykorzystaniem aplikacji Facebook Connect. Rejestrując się poprzez portal Facebook Użytkownicy będą musieli zezwolić aplikacji Facebook Connect na dostęp do ich danych osobowych zawartych w ich profilu istniejącym w ramach portalu Facebook w zakresie niezbędnym do założenia konta w Serwisie, to jest następujących danych: adres e-mail, imię, nazwisko, jeśli są udostępnione. Z chwilą zarejestrowania się do Serwisu w powyższy sposób administratorem takich danych osobowych Użytkownika staje się PANDORA, a ich przetwarzanie podlega zasadom określonym w polityce prywatności PANDORA eSTORE.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zakupy dokonane za pośrednictwem Konta klienta, związane z brakiem zachowania przez niego poufności hasła, udostępnianiem konta innym osobom lub niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do konta.

8. Założenie konta klienta w Sklepie jest darmowe. Klient może usunąć konto w każdej chwili.

9. Korzystanie z Konta klienta regulowane jest przez REGULAMIN SERWISU.

10. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta klienta.
 

4. Zasady składania zamówienia
1. Dla uzyskania możliwości zakupu Produktów konieczne jest:
•    akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności PANDORA eSTORE;
•    wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;
•    wskazanie aktualnego adresu dostawy w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem (Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia są realizowane przez kurierów z wymogiem pisemnego potwierdzenia odbioru) lub wyboru Salonu Pandora w ramach opcji odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie;
•    posiadanie (jako właściciel lub upoważniony posiadacz) ważnej karty debetowej/kredytowej, jeśli płatność za Produkty będzie dokonywana za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej, lub
•    posiadanie ważnego rachunku PayPal, jeśli płatność za Produkty będzie dokonywana za pośrednictwem PayPal.

2. Zakupów można dokonać poprzez wybranie ikony „Dodaj do Koszyka” oraz dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia.

3. Każde zamówienie Produktu jest traktowane jako odrębna oferta zakupu.

4. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., przy czym Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. przysługuje prawo do niezaakceptowania zamówienia z uzasadnionych powodów (w szczególności w wypadku powstania uzasadnionych podejrzeń co do możliwości oszustwa, w przypadku zakupu dużej ilości jednego produktu).

5. W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. Produktów jest mniejsza, niż ilość Produktów zamówionych, Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. W takim wypadku, jeżeli Klient zrezygnuje z zamówienia już po wysyłce Produktów, znajdzie odpowiednie zastosowanie procedura zwrotu produktów oraz zwrotu płatności przewidziana w Punkcie 12 poniżej (Skutki odstąpienia od umowy).

6. Klient przed potwierdzeniem zamówienia będzie miał możliwość weryfikacji zamówienia, zapoznania się oraz akceptacji Regulaminu, sprawdzenia ceny całkowitej zamówienia oraz innych informacji udostępnionych Klientowi w związku z zamówieniem, jak również możliwość poprawienia stwierdzonych w tym zakresie błędów.
 

5. Realizacja Zamówienia oraz Zawarcie Umowy
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem PANDORA eSTORE, Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. prześle wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Klienta, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Powyższa wiadomość będzie stanowiła potwierdzenie otrzymania zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy.

5. Po otrzymaniu zamówienia Klienta oraz wysłaniu Potwierdzenia otrzymania zamówienia, Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Produktów. Umowa pomiędzy Klientem a Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail, że zamówiony Produkt jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony (Potwierdzenie Wysyłki). Zamówienie pozostanie wiążące przez okres 7 dni od złożenia zamówienia i będzie stanowiło oświadczenie woli potwierdzające zawarcie Umowy z Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., jeśli we wskazanym terminie Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą Potwierdzenie Wysyłki.

6. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. nie udostępnia w sposób ciągły każdej z wersji niniejszego Regulaminu, lecz wraz z przesłaniem Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia prześle w wiadomości e-mail Regulamin znajdujący zastosowanie do danej transakcji, w celu umożliwienia zachowania go przez Klienta.
 

6. Ceny oraz Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany poprzez formularz potwierdzenia zamówienia, który wyświetla się przed złożeniem zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia.

2. Opłaty za wysyłkę, przygotowane do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranych przez Klienta podczas procedury składania zamówienia sposobu dostawy.

3. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: karta VISA, karta MasterCard, PayPal, DotPay.

4. Karty kredytowe (Visa, MasterCard) będą podlegały procedurze autoryzacji w chwili składania zamówienia.

5. Akceptowane karty debetowe i kredytowe są wskazane w stopce PANDORA eSTORE. W wypadku, gdy Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. nie otrzyma autoryzacji, Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

6. Wartość zakupu Klienta zostanie pobrana ze wskazanej karty, wraz z przesłaniem do Klienta Potwierdzenia Wysyłki.
 

7. Dostawy
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.

2. Czas dostawy różni się w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz momentu w roku. Informację na temat aktualnego czasu realizacji klient może znaleźć w FAQ oraz na kartach produktów.

3. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. jest uprawniona do skorzystania z usług innego przewoźnika (przy zachowaniu równych lub niższych kosztów przesyłki), przy czym wszelkie obowiązki Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. wynikające z Regulaminu pozostaną w pełni wiążące.

4. W wypadku zamiaru skorzystania z przesyłki ekspresowej, należy wybrać taką opcję przy wyborze sposobu przesyłki.

5. Każda przesyłka zostanie poprzedzona paragonem elektronicznym wysłanym do Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. W wypadku nieuzasadnionego odroczenia przez Klienta terminu przesyłki lub w wypadku opóźnienia w przyjęciu dostawy po powiadomieniu Klienta przez Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. o próbie dostarczenia przesyłki lub w wypadku wskazania niewłaściwego adresu uniemożliwiającego doręczenie przesyłki, przesyłka zostanie zwrócona do Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o..

7. W wypadku niezastania osoby mogącej dokonać potwierdzenia odbioru, przesyłki będą zwracane do magazynów firm kurierskich realizujących dostawy zamówień z Pandora.net. Firma kurierska podejmie ponowną próbę dostarczenia przesyłki w kolejnym dniu roboczym. W wypadku drugiej nieudanej próby dostarczenia przesyłki, przesyłka zwracana jest do Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.

Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o., w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.
 

8. Dostępność Produktów
1. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z Produktów objętych zamówieniem w PANDORA eSTORE.

2. Określenie dostępności zamówionych Produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa („first in-first out”) oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.

3. Jeśli zamówiony Produkt nie znajduje się na stanie magazynowym, umowa pomiędzy Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. a Klientem nie zostanie zawarta i taki Produkt nie będzie objęty przesłanym Państwu Potwierdzeniem Wysyłki/Potwierdzeniem gotowości do odbioru – w przypadku zamówień złożonych z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie.
 
9. Zgodność Produktu z Przeznaczeniem. Informacje o Produkcie
1. W toku składania zamówienia należy każdorazowo zwrócić uwagę, czy zamówione Produkty są przeznaczone dla zamierzonego przez Klienta użytku.

2. Informacje zawarte na stronie PANDORA eSTORE powinny być traktowane jako podstawowe i miarodajne źródło informacji na temat przeznaczenia i cech Produktów.

3. W wypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zamieszczonymi na stronie PANDORA eSTORE oraz na jakiejkolwiek innej stronie internetowej (lub w jakimkolwiek innym źródle informacji), przeznaczanie i cechy Produktu wskazane na stronie PANDORA eSTORE będą traktowane jako miarodajne i rozstrzygające.

4. Jeśli dostarczone Produkty nie są zgodne z zamówionymi przez Klienta, lub jeśli przesyłka jest niekompletna lub została uszkodzona w czasie transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 

10. Własność Produktów
Ryzyka związane z dostarczonym towarem przechodzą z Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki/odebrania zamówienia przez Klienta.
 

11. Prawo do Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient:

•    wszedł w posiadanie Produktów zakupionych za pośrednictwem PANDORA eSTORE lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy Produktów zakupionych za pośrednictwem PANDORA eSTORE,
•    w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
•    w przypadku Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w formie listu wysłanego pocztą na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska lub w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected] ) przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu można skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na końcu niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. W przypadku zwrotu Produktu lub całego zamówienia Klient ma możliwość wysłania ich za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przy czym koszty i ryzyko związane z taką przesyłką są ponoszone przez Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o.. Aby skorzystać z Procedury zwrotu Produktu należy:

•    spakować zwracany Produkt do paczki, jeśli to możliwe użyć oryginalnego pudełka;
•    nakleić na pudełko etykietę zwrotu, która była dołączona do zamówienia;
•    dostarczyć paczkę do dowolnego punktu nadawania przesyłek UPS, zachować dowód nadania. Najbliższy punkt nadania paczki znajduje się na stronie: https://www.ups.com/dropoff
•    przesyłka zwrotna powinna dotrzeć do Sprzedawcy w ciągu około 5 dni. Wówczas Klient otrzyma potwierdzenie drogą e-mail. Klient otrzymuje zwrot środków do 14 dni od momentu przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę.
 
6. W przypadku zwrotu produktów, które zostały zamówione z dwoma różnymi opcjami odbioru, tj.:
(i) zamówienia realizowanego z opcją dostawy kurierem do Klienta – do zwrotów takich produktów zastosowanie mają przepisy określone powyżej, 
(ii) zamówienia realizowanego z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie -  do zwrotów takich produktów zastosowanie mają postanowienia określone w Załączniku nr 1.

12. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot wszelkich płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Produktu w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub stworzonych w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

8. Prawo do odstąpienia (określone powyżej oraz w Załączniku nr 1 dla opcji Pandora Zamów online i odbierz w sklepie) przysługuje również osobie fizycznej, która zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze.

 
13. Dodatkowe prawo zwrotu
1. Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy, jeśli z jakichkolwiek powodów Klient nie jest zadowolony z zakupów dokonanych za pośrednictwem PANDORA eSTORE, może zwrócić zakupione za pośrednictwem PANDORA eSTORE Produkty w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

2. W przypadku skorzystania z dodatkowego prawa zwrotu, Klient nie otrzymuje zwrotu kosztu Dostawy.

3. W celu dokonania bezpłatnego zwrotu Produktów na podstawie dodatkowego uprawnienia, należy powiadomić Centrum Obsługi Klienta Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. poprzez wiadomość e-mail na adres: estore- [email protected], listownie na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska lub telefonicznie pod nr: 00 800 121 5801 oraz zwrócić się o prawo zwrotu Produktów wykorzystując formularz zwrotów zgodnie z Procedurą zwrotów:
•    wypełnić załączony do zamówienia formularz zwrotu, który przyspieszy proces zwrotu pieniędzy;
•    spakować zwracany Produkt do paczki, jeśli to możliwe użyć oryginalnego pudełka;
•    nakleić na pudełko etykietę zwrotu, która była dołączona do zamówienia;
•    zakleić dokładnie pudełko pamiętając o tym, aby naklejka zwrotna była dobrze widoczna, a adres i kody kreskowe niezasłonięte;
•    dostarczyć paczkę do dowolnego punktu nadawania przesyłek UPS. Najbliższy punkt nadania paczki znajduje się na stronie: https://www.ups.com/dropoff;
•    przesyłka zwrotna powinna dotrzeć do Sprzedawcy w ciągu około 5 dni. Wówczas Klient otrzyma potwierdzenie drogą e-mail. Klient otrzymuje zwrot środków do 14 dni od momentu przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę.

4. Jeśli następnie Klient nie dokona zwrotu Produktów, na podstawie opisanego dodatkowego prawa do zwrotu, Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z działaniami podjętymi w celu ich odbioru. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. będzie również uprawniona do żądania od Klienta rekompensaty, za pogorszenie stanu Produktów związane z ich użytkowaniem lub uszkodzeniem.

5. Po otrzymaniu przez Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. zwróconych Produktów oraz ich akceptacji, Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. prześle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania. Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. rozpocznie następnie procedurę zwrotu płatności, o czym Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. poinformuje za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. zastrzega sobie 5 dni roboczych na dokonanie zwrotu po otrzymaniu zwracanych Produktów.

6. Wszystkie zestawy biżuterii opatrzone numerem seryjnym rozpoczynającym się od B8 są sprzedawane jako komplety. W przypadku zamówienia kompletu i zamiarze jego zwrotu, możliwy jest wyłącznie zwrot kompletnego zestawu.

7. W wypadku dokonania zwrotu kilku Produktów otrzymanych w tej samej przesyłce, Klient powinien odesłać zwracane Produkty łącznie w jednej przesyłce.

8. Powyżej opisane uprawnienia są opcjonalne, korzystanie z nich zależy od decyzji i wyrażonej woli Klienta.
 
9. W przypadku zwrotu produktów, które zostały zamówione z dwoma różnymi opcjami odbioru, tj.:
(i)     zamówienia realizowanego z opcją dostawy kurierem do Klienta – do zwrotów takich produktów zastosowanie mają przepisy określone powyżej, 
(ii)     zamówienia realizowanego z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie -  do zwrotów takich produktów zastosowanie mają postanowienia określone w Załączniku nr 1.

14. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za brak zgodności z towarem i Uprawnienia Wynikające z Przepisów Prawa
1. Sprzedawca ponosi:
(i) wobec Klientów będących Konsumentami oraz 
(ii) osoby fizycznej, która zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze 
- odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Produktu z umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem ww. Klientów oraz przysługujące im uprawnienia w związku z brakiem zgodności Produktu z umową  określone są w artykule 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

Wobec pozostałych Klientów Sprzedawca odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

3. W stosunku do Uczestników programu lojalnościowego Pandora Club,  ustawowy okres dwóch lat odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową, zostanie wydłużony o jeden rok (tj. będzie on wynosić trzy lata) od dnia dostarczenia (lub odbioru) produktu Klientowi.

4. Między innymi potwierdzenie zamówienia/paragon elektroniczny/wyciąg z karty bądź konta bankowego oraz przekazanie go osobie, dla której produkt został zakupiony, stanowi dowód zakupu,  na podstawie którego  rozpatrywana będzie reklamacja z tytułu braku zgodności towaru z umową.

5. Noszenie nieoryginalnych ozdób (charms) lub ozdób pochodzących od innych producentów na biżuterii PANDORA może prowadzić do uszkodzenia unikalnego systemu ograniczników. Rekomendujemy zatem używać wyłącznie oryginalnych produktów PANDORA (zawieszek oraz otwieracza do bransoletek i klipsów). 
Aby uzyskać więcej informacji zgłoś się do najbliższego autoryzowanego salonu PANDORA.

6. Reklamacje można składać z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 18 . Zaleca się podanie przez Klienta w reklamacji: (1) opisu stwierdzonej wady (niezgodności Produktu) z umową; (2) daty ujawnienia się wady (niezgodności), (3) żądanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (4) danych kontaktowych reklamującego.   
 

15. Ochrona danych osobowych
1. Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. oraz PANDORA przykładają wielką wagę do ochrony prywatności użytkowników.

2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników PANDORA eSTORE znajdują się w polityki prywatności oraz Polityki plików Cookies.

3. Dokonanie zakupów produktów w PANDORA eSTORE wymaga akceptacji polityki prywatności oraz plików Cookies.
 

16. Odpowiedzialność
1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez umyślne działania lub zaniedbania Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. lub jej pracowników, za szkody spowodowane umyślnie lub rażąco niedbałe działania Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. lub jej pracowników, świadomie nieprawdziwe oświadczenia oraz nie będzie interpretowane jako ograniczające podstawowe prawa lub obowiązki wynikające z natury zawartej umowy, w szczególności przy uwzględnieniu celu umowy.

2. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
 

17. Klauzula salwatoryjna
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne, postanowienie takie będzie traktowane jako niezastrzeżone i jednocześnie nie wpływające na ważność, skuteczność i wykonalność wszelkich innych postanowień Regulaminu. Takie sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być zastąpione postanowieniem ważnym, które w możliwie najbardziej zbliżony sposób odzwierciedla ekonomiczny cel postanowienia uznanego za sprzeczne z prawem, nieważne lub bezskuteczne.
 

18. Dane kontaktowe
 
Centrum Obsługi Klienta Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. udziela pomocy w wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami.

Kontakt z Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected]) lub telefonicznie (nr tel.: 00 800 121 5801) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych poniżej) lub w formie pisemnej na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o., ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska.

Centrum Obsługi Klienta Pandora Jewelry CEE Sp. Z o.o. jest nieczynne w następujące dni:
• 25 grudnia (Boże Narodzenie)
• Niedziela Wielkanocna

19. Prawo Właściwe
1. Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Produktów dokonywane od Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. za pośrednictwem PANDORA eSTORE podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

3. Sprzedawca będzie się starać rozwiązać każdą reklamację. Jeżeli nie będzie w stanie rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
• Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
• Klient ma możliwość rozwiązania sporu także poprzez Platformę ODR. Jest to internetowa platforma prowadzona przez Komisję Europejską, zapewniająca konsumentom w Unii Europejskiej forum rozwiązywania sporów dotyczących sprzedaży internetowej bez konieczności kierowania takiego sporu do sądu. Strony sporu nie są w żaden sposób zobowiązane do korzystania z takich usług w zakresie rozwiązywania sporów dostępnych w ramach Platformy ODR. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show
 
Ostatnia aktualizacja:  08.05.2024 r. 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 
Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.,  
ul Domaniewska 28,  
02-672 Warszawa  
e-mail: [email protected] 
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(np. nazwa, rodzaj towaru; ilości sztuk/opakowań) 
Data odbioru towaru: 
___________________________________________________________________________ 
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 
___________________________________________________________________________ 
 
Adres konsumenta(-ów): 
___________________________________________________________________________ 
 
Numer rachunku bankowego dla celów zwrotu dokonanej płatności(**): 
                                                                                                                              
Numer rachunku należy wskazać wyłącznie wtedy, gdy wyrażają Państwo zgodę na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie należy wypełniać, gdy płatność za zamówienie została dokonana elektronicznie lub kartą. 
Numer zamówienia(**): 
___________________________________________________________________________ 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 
___________________________________________________________________________ 
Data: 
___________________________________________________________________________ 
(*) Niepotrzebne skreślić 
(**) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednak usprawni i przyśpieszy procedurę zwrotu. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Pandora eStore
„Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie”

1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie") stanowi Załącznik nr 1  do Regulaminu Sklepu Internetowego Pandora eStore, dostępnego tutaj ("Regulamin Sklepu") i ma zastosowanie do Zamówień złożonych  w Sklepie Internetowym Pandora e-store, działającym pod adresem https://pl.pandora.net/pl/ („Sklep Internetowy Pandora”) z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie. W przypadku rozbieżności postanowień między Regulaminem Zamów online i odbierz w sklepie a Regulaminem Sklepu, niniejszy Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie jest nadrzędny w stosunku do kwestii dotyczących Zamówień złożonych z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zamów online i odbierz w sklepie zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie Sklepu (m.in. dot. reklamacji, przetwarzania danych osobowych, prawa właściwego).

2. Sprzedawcą Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym Pandora z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest firma Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, Polska (wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324366, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5222915323, BDO: 000016311 z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 ZŁ (dalej jako „Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.”). Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], infolinia: 00 800 121 5801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora z usług którego korzysta Klient).

3. Niniejszy Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2024 r.

1. Zasady składania Zamówienia z usługą (opcją odbioru) Pandora Zamów online i odbierz w sklepie

1.    Usługę odbioru Zamówienia w Salonie Pandora (tj. Pandora Zamów online i odbierz w sklepie), można wybrać z poziomu karty Produktu lub podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym Pandora. Produkty dostępne z  opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie są oznaczone na karcie Produktu oraz w procesie składania Zamówienia przyciskiem „Odbierz w sklepie”. Salony Pandora, w których istnieje możliwość obioru Zamówienia w ramach usługi Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, są wyszczególnione na liście pojawiającej się po kliknięciu w przycisk „Odbierz w sklepie” oraz pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zamów online i odbierz w sklepie”.
2.    Dostępność i gama Produktów w poszczególnych Salonach Pandora może się różnić. 
3.    Na karcie Produktu usługa Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest dostępna pod przyciskiem "Odbierz w sklepie”, który przekierowuje do listy Salonów Pandora i umożliwia wybór Salonu do odbioru Zamówienia. 
Podczas składania Zamówienia, usługę Pandora Zamów online i odbierz w sklepie można wybrać w Koszyku. Wybrany wcześniej Salon Pandora można również zmienić na innym etapie składania Zamówienia. 
4.    Podczas składania Zamówienia z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, Klient może dodać imię i nazwisko innej osoby, którą upoważnia do odbioru Zamówienia w jego imieniu. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości zmiany danych osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie właściwego imienia i nazwiska upoważnionej osoby. 

2. Realizacja Zamówienia oraz Zawarcie Umowy

1.    Po otrzymaniu informacji na temat Zamówienia, Pracownik Salonu Pandora weryfikuje dostępność zamówionego/zamówionych Produktu/ów i przygotowuje Zamówienie. Następnie Klient otrzymuje powiadomienie o możliwości odbioru Zamówienia ("Potwierdzenie gotowości do odbioru"), wysłane na adres e-mail podany przez Klienta.
2.    Umowa sprzedaży Produktów zamówionych z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest zawierana po weryfikacji dostępności wybranych Produktów w wybranym przez Klienta Salonie Pandora i otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z powyższym potwierdzeniem.
3.    W przypadku Zamówienia mieszanego, tj. zawierającego Produkty z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Produkty z opcją odbioru  Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, zawierane są dwie osobne umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży Produktów zamówionych  z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest zawierana zgodnie z ust. 2 powyżej. Umowa sprzedaży Produktów zamówionych z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, uregulowana jest w Regulaminie Sklepu.

3. Dostawa i odbiór

1.    Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, po weryfikacji ich dostępności w wybranym Salonie, zazwyczaj są gotowe do odbioru do 4 godzin od złożenia Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin (dla kalkulacji tych terminów liczone będą jedynie godziny, w których jest otwarty Salon Pandora, w którym nastąpić ma odbiór), chyba że w trakcie składania Zamówienia wyraźnie zostanie wskazany na stronie Sklepu Internetowego Pandora inny termin. Zamówienie oczekuje na odbiór maksymalnie 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila z Potwierdzeniem gotowości do odbioru, w godzinach i dniach otwarcia wybranego Salonu Pandora (informacje dot. dni i godzin otwarcia poszczególnych Salonów Pandora dostępne są  pod adresem:  https://stores.pandora.net/pl-pl/ ).
2.    Aby skutecznie odebrać Zamówienie (osobiście lub przez osobę upoważnioną podczas składania Zamówienia), należy przedstawić kopię (lub obraz na urządzeniu mobilnym) potwierdzenia Zamówienia oraz ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Pracownik Salonu, wydający zamówienie, może poprosić o podpis poświadczający odbiór zamówienia. Pracownik Salonu Pandora może odmówić wydania Produktu w sytuacji braku przedstawienia dokumentów i/lub odmowy podpisania dokumentów, o których mowa wyżej. 
3.    Po odebraniu zamówienia w Salonie Klient otrzymuje e-mail z informacją potwierdzającą odbiór zamówienia.
4.    W przypadku braku odbioru zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamówienie zostanie anulowane, a kwota odpowiadająca cenie Zamówienia zablokowana na poczet zapłaty zostanie zwolniona (nie zostanie pobrana przez Pandora). 
5.    W przypadku, gdy część lub wszystkie Produkty zamówione przez Klienta nie będą dostępne, zamówienie zostanie anulowane odpowiednio w części lub w całości, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo, a odpowiednia kwota odpowiadająca cenie części lub całości anulowanego Zamówienia zablokowana na poczet zapłaty zostanie zwolniona (nie zostanie pobrana przez Pandora). Klient, w sytuacji gdy nie jest zainteresowany odbiorem części Produktów, może anulować Zamówienie w całości.  

4. Płatność

1.    Podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym Pandora, Klient wybiera jedną z dostępnych tam metod płatności, podaje wymagane dane i autoryzuje płatność, w celu wstępnej autoryzacji i blokady środków odpowiadających cenie Zamówienia. Płatność zostanie pobrana automatycznie, ze środka płatności wskazanego uprzednio przez Klienta, w momencie odbioru Zamówienia z Salonu Pandora. 
2.    Płatność za Zamówienie w Salonie, podczas odbierania Zamówienia, nie jest możliwa.

 
5. Prawo odstąpienia od umowy. Zwroty i Wymiany

1.    Prawo do Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
W przypadku Zamówień złożonych z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, termin 14 dni liczony jest od dnia następnego po dniu odebrania Zamówienia z Salonu, niezależnie od tego, czy Zamówienie zostało odebrane przez Klienta, który złożył zamówienie, czy przez upoważnioną do odbioru osobę, wskazaną w procesie składania Zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w formie listu wysłanego pocztą na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska lub w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected] ) przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu można skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na końcu  Regulaminu Sklepu, ale nie jest to obowiązkowe.
Klient ma obowiązek zwrócić Produkt(y) Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy zwrócenie/odesłanie Produktu(ów) przed jego upływem. Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie Klient powinien zwrócić osobiście (lub poprzez osobę wyznaczoną przez Klienta) wyłącznie w jednym z Salonów Pandora wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zwrot w sklepie”. W przypadku woli wysyłki zwracanego Produktu, Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta: adres e-mail [email protected], tel. 00 800 121 5801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora z usług którego korzysta Klient).  
W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot wszelkich płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Produktu w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub stworzonych w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
Wszystkie zestawy biżuterii, opatrzone numerem seryjnym rozpoczynającym się od „B8”, są sprzedawane jako komplety. W przypadku zamówienia kompletu i zamiarze jego zwrotu, możliwy jest wyłącznie zwrot kompletnego zestawu.

2.    Dodatkowe prawo zwrotu
Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy, jeśli z jakichkolwiek powodów Klient nie jest zadowolony z zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pandora, może zwrócić Produkt(y) w ciągu 30 dni od ich odbioru z Salonu Pandora. 
Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie Klient może zwrócić wyłącznie w jednym z Salonów Pandora wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zwrot w sklepie”, za okazaniem potwierdzenia odbioru zamówienia. Zwrotu można dokonać wyłącznie osobiście (lub poprzez osobę wyznaczoną przez Klienta) - nie jest możliwy zwrot kurierem lub przesyłką pocztową.
Zwrot środków odbywa się na tych samych zasadach jak określone powyżej, w  pkt. 1 dotyczącym Prawa do Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
Produkty zwracane na podstawie dodatkowego prawa zwrotu, muszą być w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania.  

3.    Wymiana Produktów
Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie podlegają wymianom w ciągu 30 dni od odbioru Zamówienia w Salonie Pandora. Klient może wymienić Produkt w dowolnym Salonie Pandora wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zwrot w sklepie”, wyłącznie na inny Produkt w tej samej cenie. 
Prawo wymiany nie przysługuje w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub stworzonych w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta. 
Zestawy biżuterii opatrzone numerem seryjnym rozpoczynającym się od „B8” są sprzedawane jako komplety. W przypadku zamówienia kompletu i zamiarze jego wymiany, możliwa jest jedynie wymiana kompletnego zestawu, na zestaw w tej samej cenie.
Wymieniane Produkty muszą być w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania.  

4.    Dodatkowe informacje dotyczące zwrotów i wymian
W przypadku zwrotu lub wymiany Produktów, które były częścią mieszanej dostawy (część Zamówienia została zrealizowana z usługą Zamów online i odbierz w sklepie, a część Zamówienia dostarczona do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej), do produktów zamówionych z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie zastosowanie mają postanowienia określone  w niniejszym Załączniku nr 1, a dla Produktów zamówionych z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej zastosowanie mają przepisy określone w Regulaminie Sklepu.

 


Poprzednia wersja regulaminu, obowiązująca do 07.05.2024 r.,  dostepna jest tutaj.