REGULAMIN SERWISU


1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu internetowego PANDORA działającego pod adresem https://pl.pandora.net (dalej jako „Serwis”), w tym ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem Serwisu jest Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska (dalej jako „PANDORA”).
 3. Regulamin udostępniany jest przez PANDORA nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. W ramach Serwisu PANDORA może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

1. Definicje

Informacja handlowa

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PANDORA

Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul Domaniewska 28,
02-672 Warszawa, Polska, działającą we własnym imieniu, jako partner handlowy PANDORA A/S, będąca administratorem Serwisu. Dane kontaktowe PANDORA: adres e-mail:
estore-pl@pandora.net, infolinia: 00 800 32 11 451.

Regulamin

niniejszy regulamin Serwisu.

Serwis

serwis internetowy prowadzony przez PANDORA pod adresem internetowym https://pl.pandora.net.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Usługi

wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez PANDORA na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Użytkownik

osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez PANDORA.

2. Rodzaje i zakres Usług

 1. PANDORA świadczy następujące Usługi:
 1. udostępnienie zawartości Serwisu do przeglądania oraz umożliwienie wyszukiwania produktów oferowanych w sklepie internetowym;
 2. umożliwienie zamówienie newslettera;
 3. umożliwienie zamieszczania oceny i recenzji produktów po dokonaniu zakupu produktów w sklepie internetowym;
 4. umożliwienie założenia konta w Serwisie oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym zgodnie z REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO PANDORA ESTORE ;
 5. po założeniu konta – możliwość dodawania produktów do listy życzeń;
 6. możliwość udostępniania produktów poprzez email lub na Facebook’u;
 7. dostęp do innych Usług, w szczególności usługi PANDORA CLUB , regulowanych odrębnymi regulaminami.
 1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Dostęp do Usług możliwy jest dla:
 1. użytkowników niezarejestrowanych,
 2. użytkowników zarejestrowanych.
 1. Rejestrując konto, Użytkownik otrzymuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności w ramach Usługi, niedostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych.
 2. Zamówienie newslettera następuje poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu udostępnionym w Serwisie lub odznaczenie pola w trakcie rejestracji konta oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera, włączając w to Informację handlową. Rezygnacja z otrzymywania newslettera możliwa jest poprzez przesłanie e-maila na adres: estore-pl@pandora.net.lub kliknięcie na hiperłącze rezygnacji z subskrypcji, dołączone do treści przesłanej w ramach wysyłki newslettera.
 3. Użytkownicy po dokonaniu zakupu produktów w sklepie internetowym działającym w Serwisie, mogą wyrazić swoje opinie o tym produkcie w Serwisie. Jeżeli Użytkownik dodaje jakiekolwiek treści do Serwisu, niezależnie od tego czy recenzja dodawana jest bezpośrednio w Serwisie, czy za pośrednictwem social media lub innych usług interaktywnych powiązanych z Serwisem, treści te powinny pozostawać dokładne, prawdziwe i zgodne z prawem.
 4. Zakazane jest w szczególności zamieszczanie recenzji:
 1. naruszających prawo, zniesławiających, agresywnych, obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 2. zawierających twierdzenia, o których Użytkownik wie lub ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że odbiorcy prawdopodobnie zrozumieją je jako bezpośrednią lub pośrednią zachętę do dokonania aktu terroryzmu;
 3. o charakterze dyskryminującym ze względu na: rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 4. mogących wprowadzać w błąd, nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić, drażnić lub powodować niepotrzebny niepokój u innej osoby;
 5. naruszających prawa autorskie, prawa do baz danych lub znaków towarowych jakiejkolwiek innej osoby;
 6. promujących lub nakłaniających kogokolwiek do popełnienia lub uczestniczenia w bezprawnym lub przestępczym czynie;
 7. zawierających reklamy lub materiały promujące jakiekolwiek usługi lub linki stron trzecich.

3. Warunki świadczenia Usług

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową.
 2. Serwis może być używany jedynie w celach zgodnych z obowiązującym prawem. Zakazane jest w szczególności:
 1. dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści nieprawdziwych, mogących naruszyć prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
 2. korzystanie z Serwisu w celu pokrzywdzenia lub usiłowania pokrzywdzenia nieletnich;
 3. przesyłanie lub zlecanie podmiotom trzecim wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy podobnych treści (spamu);
 4. świadome przesyłanie jakichkolwiek danych lub materiałów mogących zawierać wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy, który może niekorzystnie wpływać na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego.
 1. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od:
 1. kopiowania i dalszego rozpowszechniania jakichkolwiek części Serwisu;
 2. uzyskiwania dostępu w sposób nieuprawniony do Serwisu, zakłócenia funkcjonowania Serwisu, podejmowania innych działań szkodliwych dla Serwisu, oprogramowania lub sprzętu wykorzystywanego do świadczenia Usług przez PANDORA lub podmioty trzecie.
 1. W przypadku uzyskania przez PANDORA informacji o zamieszczaniu treści niezgodnych z Regulaminem, PANDORA zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści. Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia naruszających treści poprzez przesłanie e-maila na adres: estore-pl@pandora.net.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, PANDORA uprawniona jest do podjęcia następujących działań:
 1. skierowanie do Użytkownika ostrzeżenia;
 2. czasowego lub definitywnego ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu;
 3. rozwiązania umowy z Użytkownikiem zgodnie z pkt 4.3.a) Regulaminu;
 4. podjęcia dalszych kroków prawnych przeciwko Użytkownikowi;
 5. w zakresie uzasadnionym okolicznościami lub wymaganymi przepisami obowiązującego prawa PANDORA może przekazać dane Użytkownika właściwym organom ścigania lub organom administracyjnym.
 1. PANDORA nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 2. Dane Użytkowników będą przetwarzane na zasadach określonych w POLITYCE PRZECHOWYWANIA DANYCH dostępnej pod adresem: https://pl.pandora.net/pl/polityka-prywatnosci/privacy-policy.html.

4. Zawieranie i rozwiązywanie umów

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z danej Usługi (np. wejście na platformę, zarejestrowanie konta). Korzystanie przez Użytkownika z Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. PANDORA ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (w tym poprzez usunięcie konta Użytkownika) w przypadku:
 1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
 2. umieszczenia w Serwisie przez Użytkownika treści, o których mowa w pkt 2.7 lub 3.2 Regulaminu lub mogących naruszyć uzasadnione interesy PANDORA, w szczególności w zakresie określonym w pkt 3.3 Regulaminu;
 3. wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Umowa rozwiązuje się również w przypadku usunięcia przez Użytkownika swojego konta z Serwisu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości – rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi regulowanej niniejszym Regulaminem (w tym poprzez usunięcie konta) nie wpływa na ważność i skuteczność innych umów, jakie mogą być zawarte pomiędzy Użytkownikiem a PANDORA.

5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług mogą być zgłaszane do Centrum Obsługi Klienta Pandora za pośrednictwem poczty e-mail (estore-pl@pandora.net) lub telefonicznie (nr tel.: 008003211451) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych poniżej) lub w formie pisemnej na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres pocztowy do doręczeń (w przypadku reklamacji składanych pisemnie), numer zamówienia, jak również opis przyczyny reklamacji.
 3. PANDORA może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.
 4. PANDORA udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.


 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku osób będących Konsumentami, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W celu wykonania prawa do odstąpienia, w wypadkach, gdy Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia, należy wysłać do PANDORA, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać ze wzorcowego formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres siedziby PANDORA lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: estore-pl@pandora.net.
 4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.
 5. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Usługą (jeśli takie płatności zostały pobrane), od której Konsument odstąpił, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w pkt 8 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej, o której mowa w art. 3855 kodeksu cywilnego, tj. zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz umowa podlegają prawu polskiemu.
 2. PANDORA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany w zakresie świadczonych Usług, wymagań technicznych korzystania z Usług, zmian powszechnie obowiązujących przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: https://pl.pandora.net poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian. PANDORA powiadamia także Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług lub usunąć konto, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2021 roku.


 [DB1]link

 [DB2]link