Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Pandora eStore
Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie


1.    Niniejszy Regulamin ("Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie") stanowi Załącznik nr 1  do Regulaminu Sklepu Internetowego Pandora eStore, dostępnego tutaj ("Regulamin Sklepu") i ma zastosowanie do Zamówień złożonych  w Sklepie Internetowym Pandora e-store, działającym pod adresem https://pl.pandora.net/pl/ („Sklep Internetowy Pandora”) z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie. W przypadku rozbieżności postanowień między Regulaminem Zamów online i odbierz w sklepie a Regulaminem Sklepu, niniejszy Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie jest nadrzędny w stosunku do kwestii dotyczących Zamówień złożonych z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zamów online i odbierz w sklepie zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie Sklepu (m.in. dot. reklamacji, przetwarzania danych osobowych, prawa właściwego).
2.    Sprzedawcą Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym Pandora z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest firma Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, Polska (wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000324366, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP: 5222915323, BDO: 000016311 z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 ZŁ (dalej jako „Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.”). Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], infolinia: 00800 32 11 451 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora z usług którego korzysta Klient).
3.    Niniejszy Regulamin Zamów online i odbierz w sklepie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2024 r.

1.    Zasady składania Zamówienia z usługą (opcją odbioru) Pandora Zamów online i odbierz w sklepie

1.    Usługę odbioru Zamówienia w Salonie Pandora (tj. Pandora Zamów online i odbierz w sklepie), można wybrać z poziomu karty Produktu lub podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym Pandora. Produkty dostępne z  opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie są oznaczone na karcie Produktu oraz w procesie składania Zamówienia przyciskiem „Odbierz w sklepie”. Salony Pandora, w których istnieje możliwość obioru Zamówienia w ramach usługi Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, są wyszczególnione na liście pojawiającej się po kliknięciu w przycisk „Odbierz w sklepie” oraz pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zamów online i odbierz w sklepie”.
2.    Dostępność i gama Produktów w poszczególnych Salonach Pandora może się różnić. 
3.    Na karcie Produktu usługa Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest dostępna pod przyciskiem "Odbierz w sklepie”, który przekierowuje do listy Salonów Pandora i umożliwia wybór Salonu do odbioru Zamówienia. 
Podczas składania Zamówienia, usługę Pandora Zamów online i odbierz w sklepie można wybrać w Koszyku. Wybrany wcześniej Salon Pandora można również zmienić na innym etapie składania Zamówienia. 
4.    Podczas składania Zamówienia z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, Klient może dodać imię i nazwisko innej osoby, którą upoważnia do odbioru Zamówienia w jego imieniu. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości zmiany danych osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie właściwego imienia i nazwiska upoważnionej osoby. 

2.    Realizacja Zamówienia oraz Zawarcie Umowy

1.    Po otrzymaniu informacji na temat Zamówienia, Pracownik Salonu Pandora weryfikuje dostępność zamówionego/zamówionych Produktu/ów i przygotowuje Zamówienie. Następnie Klient otrzymuje powiadomienie o możliwości odbioru Zamówienia ("Potwierdzenie gotowości do odbioru"), wysłane na adres e-mail podany przez Klienta.
2.    Umowa sprzedaży Produktów zamówionych z opcją odbioru Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest zawierana po weryfikacji dostępności wybranych Produktów w wybranym przez Klienta Salonie Pandora i otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z powyższym potwierdzeniem.
3.    W przypadku Zamówienia mieszanego, tj. zawierającego Produkty z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Produkty z opcją odbioru  Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, zawierane są dwie osobne umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży Produktów zamówionych  z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie jest zawierana zgodnie z ust. 2 powyżej. Umowa sprzedaży Produktów zamówionych z opcją dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, uregulowana jest w Regulaminie Sklepu.

3.    Dostawa i odbiór

1.    Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, po weryfikacji ich dostępności w wybranym Salonie, zazwyczaj są gotowe do odbioru do 4 godzin od złożenia Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin (dla kalkulacji tych terminów liczone będą jedynie godziny, w których jest otwarty Salon Pandora, w którym nastąpić ma odbiór), chyba że w trakcie składania Zamówienia wyraźnie zostanie wskazany na stronie Sklepu Internetowego Pandora inny termin. Zamówienie oczekuje na odbiór maksymalnie 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila z Potwierdzeniem gotowości do odbioru, w godzinach i dniach otwarcia wybranego Salonu Pandora (informacje dot. dni i godzin otwarcia poszczególnych Salonów Pandora dostępne są  pod adresem:  https://stores.pandora.net/pl-pl/ ).
2.    Aby skutecznie odebrać Zamówienie (osobiście lub przez osobę upoważnioną podczas składania Zamówienia), należy przedstawić kopię (lub obraz na urządzeniu mobilnym) potwierdzenia Zamówienia oraz ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Pracownik Salonu, wydający zamówienie, może poprosić o podpis poświadczający odbiór zamówienia. Pracownik Salonu Pandora może odmówić wydania Produktu w sytuacji braku przedstawienia dokumentów i/lub odmowy podpisania dokumentów, o których mowa wyżej. 
3.    Po odebraniu zamówienia w Salonie Klient otrzymuje e-mail z informacją potwierdzającą odbiór zamówienia.
4.    W przypadku braku odbioru zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Zamówienie zostanie anulowane, a kwota odpowiadająca cenie Zamówienia zablokowana na poczet zapłaty zostanie zwolniona (nie zostanie pobrana przez Pandora). 
5.    W przypadku, gdy część lub wszystkie Produkty zamówione przez Klienta nie będą dostępne, zamówienie zostanie anulowane odpowiednio w części lub w całości, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo, a odpowiednia kwota odpowiadająca cenie części lub całości anulowanego Zamówienia zablokowana na poczet zapłaty zostanie zwolniona (nie zostanie pobrana przez Pandora). Klient, w sytuacji gdy nie jest zainteresowany odbiorem części Produktów, może anulować Zamówienie w całości.  

4.    Płatność

1.    Podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym Pandora, Klient wybiera jedną z dostępnych tam metod płatności, podaje wymagane dane i autoryzuje płatność, w celu wstępnej autoryzacji i blokady środków odpowiadających cenie Zamówienia. Płatność zostanie pobrana automatycznie, ze środka płatności wskazanego uprzednio przez Klienta, w momencie odbioru Zamówienia z Salonu Pandora. 
2.    Płatność za Zamówienie w Salonie, podczas odbierania Zamówienia, nie jest możliwa.

 
5.    Prawo odstąpienia od umowy. Zwroty i Wymiany

1.    Prawo do Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
W przypadku Zamówień złożonych z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie, termin 14 dni liczony jest od dnia następnego po dniu odebrania Zamówienia z Salonu, niezależnie od tego, czy Zamówienie zostało odebrane przez Klienta, który złożył zamówienie, czy przez upoważnioną do odbioru osobę, wskazaną w procesie składania Zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w formie listu wysłanego pocztą na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska lub w formie wiadomości e-mail na adres: [email protected] ) przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W tym celu można skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na końcu  Regulaminu Sklepu, ale nie jest to obowiązkowe.
Klient ma obowiązek zwrócić Produkt(y) Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy zwrócenie/odesłanie Produktu(ów) przed jego upływem. Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie Klient powinien zwrócić osobiście (lub poprzez osobę wyznaczoną przez Klienta) wyłącznie w jednym z Salonów Pandora wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zwrot w sklepie”. W przypadku woli wysyłki zwracanego Produktu, Klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta: adres e-mail [email protected], tel. 00 800 121 5801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora z usług którego korzysta Klient).  
W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzymuje zwrot wszelkich płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Produktu w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub stworzonych w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta.
Wszystkie zestawy biżuterii, opatrzone numerem seryjnym rozpoczynającym się od „B8”, są sprzedawane jako komplety. W przypadku zamówienia kompletu i zamiarze jego zwrotu, możliwy jest wyłącznie zwrot kompletnego zestawu.

2.    Dodatkowe prawo zwrotu
Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy, jeśli z jakichkolwiek powodów Klient nie jest zadowolony z zakupów dokonanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Pandora, może zwrócić Produkt(y) w ciągu 30 dni od ich odbioru z Salonu Pandora. 
Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie Klient może zwrócić wyłącznie w jednym z Salonów Pandora wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zwrot w sklepie”, za okazaniem potwierdzenia odbioru zamówienia. Zwrotu można dokonać wyłącznie osobiście (lub poprzez osobę wyznaczoną przez Klienta) - nie jest możliwy zwrot kurierem lub przesyłką pocztową.
Zwrot środków odbywa się na tych samych zasadach jak określone powyżej, w  pkt. 1 dotyczącym Prawa do Odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
Produkty zwracane na podstawie dodatkowego prawa zwrotu, muszą być w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania.  

3.    Wymiana Produktów
Produkty zamówione z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie podlegają wymianom w ciągu 30 dni od odbioru Zamówienia w Salonie Pandora. Klient może wymienić Produkt w dowolnym Salonie Pandora wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/ z oznaczeniem dostępności usługi „Zwrot w sklepie”, wyłącznie na inny Produkt w tej samej cenie. 
Prawo wymiany nie przysługuje w przypadku Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub stworzonych w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb Klienta. 
Zestawy biżuterii opatrzone numerem seryjnym rozpoczynającym się od „B8” są sprzedawane jako komplety. W przypadku zamówienia kompletu i zamiarze jego wymiany, możliwa jest jedynie wymiana kompletnego zestawu, na zestaw w tej samej cenie.
Wymieniane Produkty muszą być w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania.  

4.    Dodatkowe informacje dotyczące zwrotów i wymian
W przypadku zwrotu lub wymiany Produktów, które były częścią mieszanej dostawy (część Zamówienia została zrealizowana z usługą Zamów online i odbierz w sklepie, a część Zamówienia dostarczona do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej), do produktów zamówionych z usługą Pandora Zamów online i odbierz w sklepie zastosowanie mają postanowienia określone  w niniejszym Załączniku nr 1, a dla Produktów zamówionych z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej zastosowanie mają przepisy określone w Regulaminie Sklepu.

 


Opublikowano: 08.05.2024 r.