Regulamin „Pandora Club”

wersja obowiązująca od 30 sierpnia 2023 r.

1. Postanowienia wstępne

 1. Program „Pandora Club” (dalej zwany „Klubem” lub „Programem”) jest skierowany do osób dokonujących zakupów w Salonach Własnych Pandora, w Sklepie Internetowym PANDORA eSTORE działającym pod adresem https://pl.pandora.net/pl/ oraz w wybranych sklepach Autoryzowanych Partnerów, wskazanych
  w punkcie 2.2. Regulaminu.

 2. Klienci, którzy uczestniczą w Programie (dalej zwani „Uczestnikami”), otrzymują korzyści na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwany „Regulaminem”). Ponadto uczestnictwo w Programie może wiązać się z uprawnieniem do wzięcia udziału w szczególnych akcjach lub promocjach przeznaczonych dla Uczestników i uzyskaniem dodatkowych korzyści (np. specjalne oferty). Zasady takich szczególnych akcji komunikowane są Uczestnikom w Salonach Pandora, w Sklepie Internetowym PANDORA eSTORE,
  w wybranych sklepach Autoryzowanych Partnerów lub w materiałach marketingowych.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w Salonach Pandora oraz na stronie internetowej: https://pl.pandora.net/pl/.

2. Organizator

 1. Organizatorem Programu jest spółka PANDORA A/S, (dalej zwana „Organizatorem”) z siedzibą
  w Kopenhadze, Havneholmen 17-19, 1561 Kopenhaga V, Dania, numer rejestru handlowego: 28505116.

 2. Program prowadzony jest w następujących sklepach Pandora na terenie Polski:

  1. we wszystkich salonach własnych (tj. prowadzonych przez Spółkę z grupy Organizatora – Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o.) działających w Polsce pod szyldem „Pandora” (dalej zwanych „Salonami Własnymi”). Aktualna lista salonów własnych znajduje się pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl/;

  2. w Sklepie Internetowym PANDORA eSTORE działającym pod adresem https://pl.pandora.net/pl/, dalej zwanym „Sklepem Internetowym”). Salony Własne i Sklep Internetowy zwane są dalej łącznie „Sklepami Pandora”;

  3. w wybranych sklepach Autoryzowanych Partnerów. Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów, w których sklepach prowadzony jest Program, znajduje się w załączniku do Regulaminu.

3. Warunki uczestnictwa

 1. Przystąpienie do Programu oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne dla Uczestników.

 2. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami, tj. nabywających produkty bez bezpośredniego związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Programie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Uczestnika.

 3. Do Programu może przystąpić:

  1. osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

  2. osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem ukończenia co najmniej 16 lat, o ile osoba taka w świetle obowiązujących przepisów uprawniona jest do dokonania tej czynności prawnej w sposób ważny (np. uzyskała zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego).

 4. Aby przystąpić do Programu należy:

 1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny w Salonie Własnym oraz zaakceptować Regulamin;

 2. zarejestrować się do Programu za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: https://pl.pandora.net/pl/ - należy założyć konto Klienta (zwane dalej „Kontem”) zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, poprzez wypełnienie dostępnego tam formularza rejestracyjnego.

  1. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Tylko prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zostanie zaakceptowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: formularza zawierającego niekompletne dane osobowe, uzasadnione podejrzenie nadużycia, podanie kilku różnych danych adresowych i kontaktowych w formularzu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika, pomimo posiadania takiego statusu lub w przypadku wcześniejszego wykluczenia z Programu.

  2. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zmianie danych podanych w formularzu, osobiście w Salonach Własnych lub poprzez wprowadzenie zmian w drodze edycji danych w zakładce „Moje Dane” po zalogowaniu się do Konta.”. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utrudnienia w funkcjonowaniu Programu wobec Uczestnika spowodowane brakiem aktualizacji jego danych.

4. Konto Klubu

 1. Dla każdego Uczestnika Organizator prowadzi konto w Programie (dalej zwane „Kontem Klubu”). Konto Klubu stanowi zbiór informacji zapisanych w bazie Organizatora, dotyczących Uczestnika, zgromadzonych w związku z Programem i na potrzeby jego funkcjonowania. Na Koncie Klubu zapisywana jest m.in. historia zakupów dokonanych w ramach Programu za pośrednictwem  Sklepie Internetowym PANDORA eSTORE.

 2. Niezależnie od tego, czy Uczestnik przystąpił do Programu w Salonach Własnych, czy za pośrednictwem serwisu internetowego, Uczestnik może korzystać ze swojego Konta Klubu we wszystkich Sklepach Pandora, tj. zarówno w Salonach Własnych, jak i w Sklepie Internetowym oraz u wybranych Autoryzowanych Partnerów.

5. Identyfikacja

 1. Na potrzeby korzystania przez Uczestnika ze spersonalizowanej oferty konieczna jest identyfikacja Uczestnika (dalej „Identyfikacja”) w Sklepach Pandora lub u wybranych Autoryzowanych Partnerów. Identyfikacja Uczestnika wymagana jest również w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie (np. na potrzeby rezygnacji z uczestnictwa w Programie).

 2. W przypadku Salonów Własnych Identyfikacja Uczestnika może nastąpić poprzez:

  1. okazanie spersonalizowanej oferty otrzymanej przez Uczestnika, na której znajduje się imię i nazwisko Uczestnika

  2. podanie danych osobowych Uczestnika (numer telefonu, e-mail lub imię i nazwisko), pozwalających na zidentyfikowanie jego Konta Klubu

 3. W przypadku Sklepu Internetowego, Identyfikacja Uczestnika następuje poprzez zalogowanie się przez Uczestnika na Koncie w Sklepie Internetowym.

 4. W przypadku sklepów wybranych Autoryzowanych Partnerów Identyfikacja Uczestnika może nastąpić poprzez okazanie spersonalizowanej oferty otrzymanej przez Uczestnika, na której znajduje się imię i nazwisko Uczestnika.

 5. Jeżeli nie dokonano Identyfikacji przy zakupie, nie ma możliwości późniejszego skorzystania z dedykowanej oferty.

6. Ograniczenia dotyczące uczestnictwa

 1. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być odsprzedawane ani przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie, niezależnie od tego, czy takie osoby są Uczestnikami Programu, czy nie.

 2. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

 3. Każda zapisywana transakcja na koncie klubowicza odbywa się poprzez okazanie karty lub podanie określonych danych uczestnika.

 1. W celu ochrony danych osobowych naszych klubowiczów, sprzedawca w salonie stacjonarnym, nie może udzielać informacji o danych zawartych na koncie klubowicza oraz wystawiać duplikatów paragonów osobom trzecim.

7. Zablokowanie i usunięcie Konta Klubu

 1. Organizator może czasowo zablokować Konto Klubu danego Uczestnika lub trwale wykluczyć Uczestnika Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu;

  2. Uczestnik podał nieprawdziwe dane osobowe;

  3. Uczestnik podał się za inną osobę.

Zablokowane Konto Klubu może zostać odblokowane, jeżeli ustaną przyczyny blokady.

 1. Udział w Programie będzie również niemożliwy, jeżeli Uczestnik wystąpi z uzasadnionym żądaniem realizacji jednego z uprawnień przysługujących mu zgodnie z RODO (np. ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych osobowych), które doprowadzi do usunięcia lub uniemożliwienia przetwarzania przez Organizatora danych niezbędnych do realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających Programu wobec Uczestnika.

8. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

 2. W przypadku Uczestnika zarejestrowanego w serwisie rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje poprzez usunięcie Konta.

 3. Uczestnik może również złożyć oświadczenie o rezygnacji: (i) osobiście w Salonach Własnych, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia albo (ii) pisemnie lub e-mailem na adres wskazany w pkt 14 Regulaminu – „Kontakt”. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika i wyraźne stwierdzenie woli rezygnacji. Uczestnik powinien podać swoje dane osobowe, które pozwolą na jego jednoznaczną identyfikację (np. adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu – zależnie od tego, jakie dane podał przy rejestracji). Oświadczenie o rezygnacji składane na piśmie powinno być podpisane własnoręcznie przez Uczestnika.

9. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny. Organizator podaje zmieniony Regulamin do wiadomości Uczestników, poprzez jego publikację na stronie Sklepu Internetowego, informowanie Uczestników o zmianach w Salonach Stacjonarnych oraz poprzez wysłanie informacji na podany adres
  e-mail, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmienionych postanowień Regulaminu.

 2. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu po dacie publikacji zmienionego Regulaminu, są związani Regulaminem
  w zmienionym brzmieniu. W stosunku do Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed publikacją zmienionego Regulaminu, zmiany wchodzą w życie po 14-dniowym okresie przejściowym.

 3. Wprowadzenie zmian nie narusza i nie ogranicza praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili do Programu przed wprowadzeniem zmian.

 4. Do ważnych przyczyn, uzasadniających zmianę Regulaminu, zalicza się następujące okoliczności:

  1. zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora;

  2. istotna zmiana sytuacji rynkowej;

  3. przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora;

  4. zmiana procesów lub systemów sprzedaży;

  5. potrzeba modyfikacji systemów informatycznych;

  6. wprowadzenie nowych lub rozszerzanie istniejących funkcjonalności Programu;

  7. potrzeba ochrony interesów Uczestników;

  8. potrzeba zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu i zapobiegania nadużyciom;

  9. dostosowanie niniejszego Regulaminu lub Programu do wymogów prawnych, w szczególności zmian
   w przepisach;

  10. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników;

  11. zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do uzasadnionych wymogów kontrahentów Organizatora.

 5. Uczestnik, który przystąpił do Programu przed publikacją zmian, a który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w terminie 14 dni, zgodnie z pkt 8 Regulaminu – „Rezygnacja z uczestnictwa w Programie”. Powyższe nie narusza uprawnienia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w dowolnej chwili zgodnie z pkt 8 Regulaminu – „Rezygnacja z uczestnictwa w Programie”.

10. Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu z ważnych przyczyn, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wyprzedzenia.

 2. Do ważnych przyczyn, uzasadniających zakończenie lub zawieszenie Programu, zalicza się następujące okoliczności:

  1. zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora;

  2. istotna zmiana sytuacji rynkowej;

  3. przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora;

  4. zmiana procesów lub systemów sprzedaży;

  5. potrzeba modyfikacji systemów informatycznych;

  6. potrzeba ochrony interesów Uczestników;

  7. potrzeba zapobiegania nadużyciom;

  8. dostosowanie do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach;

  9. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Uczestników;

  10. zmiany wynikające z konieczności dostosowania się do uzasadnionych wymogów kontrahentów Organizatora.

11. Informacje handlowe, promocje, marketing

 1. Stosownie do zakresu udzielonych przez Uczestnika zgód, Uczestnik może otrzymywać informacje handlowe drogą mailową lub poprzez wiadomość SMS, w tym informacje o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych w Salonach Własnych Pandora, w Sklepie Internetowym i u wybranych Autoryzowanych Partnerów. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.

 2. W przypadku przystąpienia do Programu w Salonach Własnych dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych na potrzeby wysyłki informacji handlowych w okresie nie przekraczającym 2 dni. Z powyższej przyczyny Uczestnik zacznie otrzymywać oferty promocyjne (jeśli wyraził zgodę na ich otrzymywanie) nie wcześniej niż po wprowadzeniu danych do bazy.

 3. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, zachowując jednocześnie Konto Klubu oraz prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie. W tym celu Uczestnik powinien zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, kontaktując się z Organizatorem zgodnie z pkt 14 Regulaminu – „Kontakt”.

 4. Jeżeli Uczestnik nie skorzystał ze spersonalizowanej oferty promocyjnej, przy której nastąpiła Identyfikacja (zgodnie z pkt 5 Regulaminu – „Identyfikacja”), przez okres 24 miesięcy, Organizator może ograniczyć lub całkiem zaprzestać wysyłania ofert promocyjnych Uczestnikowi.

12. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w Programie mogą być zgłaszane do Centrum Obsługi Klienta Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail ([email protected]) lub telefonicznie (nr tel.: 00 800 321 14 51) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 -18:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych poniżej) lub
  w formie pisemnej na adres: Pandora Jewelry CEE Sp. z o.o., ul Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Polska.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres pocztowy do doręczeń (w przypadku reklamacji składanych pisemnie), jak również opis przyczyny reklamacji.

 3. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

 4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.

13. Benefit dla uczestników w Pandora Club

 1. Dla Klientów, którzy zapiszą się do Pandora Club od 1.08.2023 r. i kupili produkt po 1.08.2023 r., w oficjalnym sklepie internetowym PANDORA, ustawowy okres 2 lat odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową (dawniej „rękojmi”) zostanie wydłużony o 1 rok (tj. będzie on wynosić 3 lata) od dnia dostarczenia produktu Klientowi. Rekomendujemy używać wyłącznie oryginalnych Produktów PANDORA (zawieszek oraz otwieracza do bransoletek
  i klipsów).

 1. Aby uzyskać więcej informacji zgłoś się do najbliższego autoryzowanego salonu PANDORA.

14. Dane osobowe

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie są przekazywane Uczestnikom w osobnym dokumencie – polityce prywatności – dostępnej pod adresem: https://pl.pandora.net/pl/polityka-prywatnosci/privacy-policy.html lub klauzuli informacyjnej, zależnie od formy kontaktu z danym Uczestnikiem.

15. Kontakt

 1. W sprawach dotyczących Programu Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

  1. e-mailem na adres: [email protected] (salony własne), [email protected] (sklep internetowy);

  2. przez stronę: https://help.pandora.net/pl/s/contactsupport;

  3. telefonicznie pod numerem telefonu 00 800 321 1451 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia według taryfy operatora;

  4. osobiście w Salonach Własnych Pandora.

 2. Aktualna lista Salów Własnych znajduje się pod adresem: https://stores.pandora.net/pl-pl.

 

Załącznik 1

Lista Autoryzowanych Partnerów:

Partner Jubirex Krawcewicz

CH Galeria Warmińska

Partner Ran Plus

CH Avenida Poznań

CH Plaza Poznań

CH Kaskada Szczecin

CH Galaxy Szczecin

CH Magnolia Wrocław

CH Pasaż Grunwaldzki Wrocław

Partner P.P.H.U. Eko Karat

CH Focus Mall Zielona Góra

CH Cuprum Arena Lubin

CH Vivo Piła