Polityka prywatności


Sklep PANDORA eSTORE jest prowadzony przez Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, Belgia, wpisaną do rejestru Tribunal de commerce, Liège, Belgia (numer spółki: BE 0475.286.142), z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000 Euro, numer identyfikacyjny VAT: BE 0475.286.142.  (dalej zwaną „SDSA“) w jej własnym imieniu, jako partnera handlowego spółki PANDORA A/S (dalej zwanej także „PANDORA”) z siedzibą w Glostrup, Hovedvejen 2, DK-2600 Glostrup, Dania, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej, nr CVR: 28505116, z kapitałem zakładowym w wysokości: 128.115.820 DKK, numer identyfikacji podatkowej: 28505116 (Administrator Danych).

PANDORA (Administrator Danych) i SDSA (jako Przetwarzający Dane, tj. podmiot, któremu PANDORA A/S powierzyła przetwarzanie Danych) dbają o zachowanie prywatności i oczekują od użytkowników zapoznania się z informacjami dotyczącymi sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych („Dane“, według definicji zawartej poniżej). Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z Danymi, które gromadzimy za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej („Witryna“). Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania informacji przez podmioty trzecie, w innych serwisach internetowych lub offline. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Witrynie oraz (w przypadku zarejestrowanych użytkowników PANDORA eSTORE) poprzez wyświetlanie informacji o zmianach wprowadzonych do Polityki prywatności podczas procesu logowania się przez użytkownika do jego konta w PANDORA eSTORE. Użytkownik może ustalić, kiedy wprowadzone zostały ostatnie zmiany do Polityki prywatności, sprawdzając informacje pod „OSTATNIA AKTUALIZACJA“ u dołu tej strony. Wszelkie zmiany wprowadzane do naszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionej Polityki prywatności w Witrynie lub (w przypadku zarejestrowanych użytkowników PANDORA eSTORE, którzy udostępnili nam już swoje Dane) po otrzymaniu zgody użytkownika na takie zmiany.

 


DANE OSOBOWE

 

„Dane“ oznaczają informacje identyfikujące osobę, gromadzone przez nas podczas korzystania z Witryny przez użytkownika, a mianowicie imię i nazwisko/nazwa użytkownika, adres pocztowy (w tym adres do faktury i adres do wysyłki), numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, dane karty kredytowej i karty debetowej.

 

Jeżeli użytkownik udostępnia Dane innej osoby, powinien upewnić się, że ma prawo do udostępniania nam tych informacji.
 


SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

PANDORA A/S (Administrator Danych) i SDSA (jako Przetwarzający Dane) wykorzystują Dane głównie w celu realizacji transakcji z użytkownikiem i/lub w związku z wykonaniem zawartej umowy. Dane użytkownika będą mogły zostać wykorzystane przez nas do następujących celów:

 • utworzenie konta użytkownika w PANDORA eSTORE, obsługa zleceń użytkownika, na przykład w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące naszych produktów, pomoc w zlokalizowaniu sklepu w okolicy użytkownika, realizowanie aktualnych i przyszłych zamówień użytkownika, złożonych w PANDORA eSTORE (zgodnie z Regulaminem Sprzedaży 
 • PANDORA eSTORE), przetwarzanie płatności kartą użytkownika i/lub świadczenie na rzecz użytkownika usług obsługi klienta,
 • przesyłanie użytkownikowi ważnych informacji dotyczących Witryny, zmian naszych warunków oraz polityki i/lub innych ważnych informacji administracyjnych,
 • umożliwienie użytkownikowi przesyłania wiadomości e-mailowych do innych osób za pomocą naszej funkcjonalności typu „wyślij do znajomych“,
 • obsługa naszych wewnętrznych celów biznesowych, tj. analiza danych, audyty, rozwój nowych produktów, doskonalenie naszej witryny, doskonalenie naszych usług, identyfikowanie trendów wśród użytkowników i ocena efektywności naszych kampanii promocyjnych,
 • zapobieganie lub wykrywanie nadużyć lub oszustw,
 • (po otrzymaniu stosownej zgody użytkownika w tym zakresie) informowanie użytkownika o produktach i usługach oferowanych przez PANDORA A/S i/lub dowolny podmiot z Grupy PANDORA, PANDORA Club, nowych dostawach, wydarzeniach, usługach, promocjach i kampaniach marketingowych PANDORA eSTORE, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zwłaszcza e-mail i SMS). Dane dla tych celów będą mogły być udostępniane również podmiotom z Grupy PANDORA na terenie UE,
 • inne cele, na które użytkownik wyraził oddzielnie stosowną zgodę (według zakresu takiej zgody wyrażonej przez użytkownika),
 • inne cele, do realizacji których przetwarzanie Danych jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

 


PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.

 

Dane mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

 • powierzenie Danych przez Pandora A/S (Administratora Danych) usługodawcom będącymi podmiotami trzecimi w zakresie hostingu internetowego dla PANDORA lub SDSA, analizy danych, usług informatycznych, usług dostarczania poczty elektronicznej, realizacji ankiet, aplikacji i publikacji w mediach społecznościowych, przetwarzania danych dotyczących płatności i kart kredytowych, realizacji zamówień i innych podobnych usług,
 • powierzenie Danych przez Pandora A/S (Administratora Danych) podmiotom trzecim w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu z użytkownikiem w zakresie produktów i usług oferowanych przez PANDORA A/S i/lub dowolny podmiot z Grupy PANDORA, PANDORA Club, nowych dostaw, wydarzeń, usług, promocji i kampanii marketingowych PANDORA eSTORE, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika (pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia stosownej zgody przez użytkownika na otrzymywanie takich informacji),
 • w celu zidentyfikowania użytkownika wobec osoby, do której użytkownik wysyła wiadomości za pośrednictwem Witryny,
 • udostępnienie Danych poprzez samego użytkownika, w ramach usług (na przykład: tablice informacyjne, funkcjonalność czatu, „strony profilowe“ i blogi, serwisy społecznościowe, w których użytkownik może „opowiedzieć swoją historię“ oraz recenzowanie produktów itp.), w których użytkownik może publikować informacje i materiały. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane przez użytkownika za pośrednictwem tych usług (na przykład Dane zawarte w fotografiach, historiach, uwagach i nagraniach wideo wysyłanych przez użytkownika) stają się danymi publicznymi i mogą być dostępne dla osób odwiedzających Witrynę oraz dostępne publicznie,
 • w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zadysponowania całością bądź dowolną częścią naszej firmy, aktywów lub zasobów (w tym, bez ograniczeń, w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). W takich przypadkach Polityka prywatności zachowa ważność i pozostanie w mocy,
 • wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone (a) na mocy obowiązujących przepisów prawa; (b) w celu spełnienia wymogów prawnych (c) w celu spełnienia wymogów odpowiedzi na zapytania ze strony władz publicznych i urzędowych, łącznie z władzami publicznymi i urzędowymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu zabezpieczenia naszych operacji; (f) w celu zapewnienia ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności użytkownika bądź innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia nam stosowania dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, jakie mogą zostać przez nas poniesione. 
 • W celu umożliwienia wzięcia udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) dostępnych przez Platformę ODR. Jeżeli zdecydujemy się uczestniczyć w takiej procedurze ADR, będziemy mogli również udostępniać takie Dane Komisji Europejskiej, jako operatorowi Platformy ODR, jak również podmiotom zapewniającym usługi ADR powołanym do rozstrzygnięcia sporu.”

 

O ile zgoda użytkownika na przekazanie Danych podmiotom trzecim będzie wymagana: poinformujemy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze przekazania Danych użytkownika podmiotom trzecim w innych sytuacjach. W takim przypadku zapewnimy użytkownikowi możliwość udzielenia nam zgody na takie przekazanie danych lub wyrażenia odmowy jej udzielenia.

 

W każdym przypadku przekazania Danych podmiotom trzecim w zakresie opisanym powyżej do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) podejmujemy środki zapewniające, że ujawnienie tych danych jest zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 


ADMINISTRATOR DANYCH/ PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE

 

PANDORA A/S jest Administratorem Danych zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych, a SDSA i jej spółka macierzysta PFSWEB, Inc. z siedzibą w ……………………………………….są Przetwarzającymi Dane (zostało im powierzone przez PANDORA A/S przetwarzanie Danych). Dane będą przetwarzane w szczególności przez SDSA (jako Przetwarzającego Dane), przy czym należy mieć na uwadze fakt, że Dane mogą również zostać powierzone przez Pandora A/S (Administratora Danych) dowolnemu podmiotowi w Grupie PANDORA zlokalizowanemu na terenie Unii Europejskiej, w celu przetwarzania Danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Definicja Grupy PANDORA została podana poniżej. W przypadku powierzenia Danych podmiotowi wchodzącemu w skład Grupy PANDORA podmiot ten będzie również Przetwarzającym Dane.

 

PFSWEB, Inc. (spółka macierzysta SDSA) jest zarejestrowana w USA i należy do programu Safe Harbor, opracowanego przez Departament Handlu USA i Unię Europejską. PFSWEB, Inc. oświadcza, że przestrzega zasad prywatności według programu Safe Harbor, uzgodnionych przez USA i UE. Dodatkowe informacje na temat programu Safe Harbor i certyfikat tej spółki jest dostępny na stronie internetowej programu Safe Harbour Departamentu Handlu USA: http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018365.asp. W celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z firmą SDSA w sprawie programu Safe Harbor należy przesłać wiadomość na adres: estore-pl@pandora.net.

 


INNE DANE

 

Zarówno nasza firma, jak i nasi usługodawcy będący podmiotami trzecimi, mogą gromadzić Inne Dane o  użytkowniku, na przykład adres IP, adres MAC, typ komputera użytkownika, informacje o rozdzielczości ekranu, wersji systemu operacyjnego i przeglądarce internetowej, informacje dostępne z rejestrów logowania, a także dane zbierane poprzez stosowanie plików cookie, znaczniki pikseli, znaczniki nawigacyjne i inne podobne technologie, umożliwiające nam zapewnienie lepszej obsługi dla użytkownika poprzez dostarczanie bardziej spersonalizowanych informacji i ułatwianie użytkownikowi bieżącego korzystania z Witryny. Zarówno nasza firma, jak i nasi usługodawcy będący podmiotami trzecimi, mogą również gromadzić Inne Dane, takie jak dane demograficzne, na przykład informacje dotyczące miasta lub kraju użytkownika, a także gromadzić Dane w sposób wykluczający osobiste identyfikowanie użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby na podstawie opracowanych danych, na przykład poprzez wykorzystanie Danych od obliczenia procentowej wartości naszych użytkowników z konkretnym numerem kierunkowym telefonu.


WITRYNY OSÓB TRZECICH

 

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje kwestii dotyczących ochrony prywatności użytkowników, informacji im udzielanych lub innych praktyk podejmowanych w zakresie ochrony prywatności przez podmioty trzecie, nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie, chyba że przekazujemy tym podmiotom trzecim Dane, które zostały nam przekazane przez użytkownika. Umieszczenie linku w Witrynie nie implikuje polecenia witryny, do której taki link odsyła, przez nas lub przez nasze podmioty powiązane.

W niektórych przypadkach możemy zezwolić użytkownikowi na korzystanie z serwisów płatniczych podmiotów trzecich w celu obsługi płatności. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany zrealizowaniem płatności za pomocą Serwisu Płatniczego, zostanie przekierowany do witryny obsługiwanej przez Serwis Płatniczy, a nie przez naszą spółkę. Wszelkie informacje udostępnione przez użytkownika za pośrednictwem witryny Serwisu Płatniczego są objęte postanowieniami obowiązującej polityki prywatności Serwisu Płatniczego, z pominięciem niniejszej Polityki prywatności. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez jakikolwiek Serwis Płatniczy danych zgromadzonych za pośrednictwem witryny Serwisu Płatniczego.


BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony Danych, które znajdują się pod naszą kontrolą. Niestety nie istnieje możliwość zagwarantowania 100% bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie lub systemie przechowywania danych.

Dane użytkownika lub Inne Dane mogą zostać przez nas ujawnione stosownym organom, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy stosownych przepisów prawa.


MOŻLIWOŚĆ WYBORU I DOSTĘP DO DANYCH

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) użytkownik ma prawo do wglądu do swoich Danych oraz żądania skorygowania, zaktualizowania, czasowego bądź trwałego zawieszenia lub usunięcia jego Danych. Udostępnienie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jakkolwiek jest niezbędne dla utworzenia konta i realizacji zamówień użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od PANDORA A/S (i/lub dowolnego podmiotu, któremu Dane zostały przekazane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności) informacji marketingowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mailową poprzez.

Użytkownik zainteresowany wglądem, skorygowaniem, zaktualizowaniem, czasowym lub trwałym wstrzymaniem ich przetwarzania, usunięciem lub innym ograniczeniem wykorzystywania przez nas jego Danych, które zostały nam wcześniej udostępnione, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mailową. We wniosku należy określić wyraźnie, jakie Dane mają zostać zmienione, z czego użytkownik rezygnuje, czy użytkownik oczekuje wyeliminowania swoich Danych z naszej bazy danych, lub podać w inny sposób informacje o ograniczeniach, których oczekuje użytkownik w odniesieniu do wykorzystywania przez nas jego Danych.

W odniesieniu do plików cookie większość przeglądarek informuje użytkownika w dziale „pomoc“, w jaki sposób można wyłączyć akceptowanie nowych plików cookie przez przeglądarkę, w jaki sposób można ustawić wyświetlanie przez przeglądarkę powiadomień przy otrzymywaniu nowych plików cookie lub w jaki sposób można całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie. Podobne funkcje, na przykład pliki flash cookie, wykorzystywane przez reklamy w przeglądarkach, mogą zostać wyłączone lub usunięte przez użytkownika poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach dotyczących reklam w przeglądarce lub za pośrednictwem witryny producenta reklamy wyświetlanej w przeglądarce. Pliki cookie umożliwiają jednak użytkownikowi korzystanie z pewnych zasadniczych funkcji naszej witryny, w związku z czym zalecamy pozostawienie włączonej funkcji obsługi plików cookie. W przeciwnym razie niektóre funkcje podczas dokonywania zakupów w naszej Witrynie będą wyłączone.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane użytkownika będą przez nas przechowywane przez czas niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.


WRAŻLIWE DANE

Prosimy o niewysyłanie i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych, informacji o stanie zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych) w Witrynie lub za jej pośrednictwem.


DEFINICJA GRUPY PANDORA

W tym miejscu wskazane zostały podmioty wchodzące w skład Grupy PANDORA.


KONTAKT

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt .


Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. W przypadku wystąpienia rozbieżności wiążąca jest wersja polska.

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 r.